Mi vagyunk a PADLÁS, azért hogy LÁSS!

Értékeink napjainkban megkopni látszanak, de azért nem dobjuk ki őket, hanem mint a padlásra feltett régi, becses kincseinkre, vigyázunk rájuk.

Mi szeretnénk leporolni és újra használatba hozni ezeket a kincseket, emberi értékeinket. Ezért gyakran megyünk fel a LÉTRA segítségével a PADLÁSRA kincsek után kutatva. A Padlás AJTÓ mindig, mindenki számára nyitva áll, aki szeretne részt venni velünk a kincskeresésben. Ne félj belépni, hozd el a barátaidat is, vagy akiről gondolod, hogy szüksége van az itt megbújó kincsekre. A Padlás GERENDÁja erős támaszt nyújt számunkra, minél többen vagyunk, annál szilárdabban áll. Ha már felkapaszkodtál velünk a Padlásra menjünk az ABLAKhoz és csodálkozzunk rá a magasból kitáruló világra. LÁSSuk meg együtt hol van az általunk közvetített értékekre a legnagyobb szükség, hogy erőnkhöz mérten segíthessünk.

Az Alapítvány bejegyzése: 2010. Február 15.
A bejegyző határozat száma: Pk.60.143/2009/5. a
Nyilvántartási szám: A-1040
Az Alapítvány neve: padlás Értékközvetítő Alapítvány
Az alapítvány jelmondata: Padlás hogy láss
Az alapítvány rövidített neve: padlás
Idegen nyelvű elnevezése: loft
Az Alapítvány székhelye: 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42.sz .
Az Alapítvány jogállása: közhasznú szervezet
e-mail: kavaleczmse@gmail.com
web címünk: www.padlasalapitvany. hu
telefon: +36 36 492 730
képviselő: Kavalecz Emese
A számlaszámunk: 10918001- 00000067- 91800003
Adószámunk: 18022081-1-10

facebook: https://www.facebook.com/groups/padlas2010/


A PADLÁS ALAPÍTÁSA

  Az alapítványt négy fő kuratóriumi taggal hoztuk létre, melyből egyikünk egyben az alapítónk is. A közös bennünk, hogy hosszabb-rövidebb ideig mindannyian külföldön éltünk, és ott találkoztunk össze így négyen először.

Talán nem véletlenül hoztuk meg szinte egy időben a döntést, hogy ideje végre hazamenni és otthon hasznosítani külföldön szerzett tapasztalatainkat.

Hosszú távollét után hazatérve akarva-akaratlan összehasonlítottuk a hazai viszonyokat az általunk már megtapasztaltakkal és kerestük az ott bevált, alkalmazott módszerek hazai megfelelőjét. Sok esetben hiába. Ez az igény mindannyiunkban megjelent és támasztotta fel bennünk a segíteni akarás közös gondolatát.

Az alapítvány ötletét képviselőnk vetette fel, aki már jelentős tapasztalatokkal rendelkezett mind hazai mind külföldi civil szervezeteknél végzett önkéntes tevékenységek során. Ő fogalmazta meg a választ a kérdésre, hogyan tudjuk tapasztalatainkat leginkább kamatoztatni és minél több ember hasznára fordítani.

 

Célkitüzésünk

Célunk : ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS

 

Az Alapítvány tartós közérdekű céljaként az Értékközvetítést tűztük ki.

Mind az egyén mind a társadalom számára hasznos emberi értékek teremtését, átadását és megőrzését tekintjük fő tevékenységünknek.

Célkitűzésünk aktualitása globalizálódó, egyre inkább értékvesztett világunkban mielőbbi sürgető intézkedéseket kíván a társadalom minden felelős tagjától. Hazánkban nagy szükség van arra, hogy példát mutassunk összefogásból, értékteremtésből, az egymásra és környezetünkre figyelés szükségességéről.

Az értékek nem vagyoni értelemben értendők, ellenben jelentik:

Az énnel kapcsolatos, személyes értékeket , mint az önismeret, önbecsülés, önfegyelem, tehetséggondozás, felelősségvállalás, véleménynyilvánítás, egészségmegőrzés, kapcsolatteremtés- és ápolás;

Ugyanakkor a morális, másokkal kapcsolatos értékeket , úgymint: - mások tisztelete, fajra, nemre, társadalmi csoportra, képességekre való tekintet nélkül, törődés, együttműködés másokkal, önzetlenség, türelem, tolerancia, a konfliktusok békés megoldására való törekvés képessége, a bizalom szükségessége;

És nem utolsó sorban a társadalmi értékeket , mint: - az igazság, igazságosság, egyenlőség, emberi jogok, a törvény tisztelete, a szeretet és az elkötelezettség fontosságának felismerése, elkötelezettség a környezet megőrzése iránt, annak érdekében, hogy az, fennmaradjon a jövő számára.

Célunk az értékek megszilárdulásával segíteni az egyének, csoportok, közösségek társadalomba való beilleszkedését, egymáshoz közeledését, de legfőképpen a felnövekvő ifjúság szocializációját, európai integrációját és mindeközben előmozdítani a társadalom szerep- és felelősségvállalását.

CÉLCSOPORTUNK

Mivel ezeknek az értékeknek mindenki számára egyformán fontosnak és elérhetőnek kell lennie, célcsoportunkként a társadalom minden tagját megjelöltük.
Külön figyelmet fordítunk arra, hogy kiemelt célcsoportjainkat támogassuk. Többek között: a gyermekeket, fiatalkorúakat, a tartósan vagy ideiglenesen hátrányos helyzetben lévőket, a társadalom perifériájára szorult egyéneket, csoportokat, közösségeket .

 

A MEGVALÓSÍTÁS ÉRDEKÉBEN.

..olyan értékteremtő programok szervezése, támogatása kap szerepet amelyek segítik a különböző kulturális háttérrel rendelkező résztvevők közeledését, valamint a tolerancia minél szélesebb körben történő erősítését elősegítve ezzel az integrációt.

Ezen belül tervezzük

-személyiség-, önismeret-, kommunikációfejlesztő, -csoportépítő, -kapcsolatteremtő tréningek, -társkeresést segítő programok szervezését, lebonyolítását.

-fejlesztőfoglalkozásokat tanulási és viselkedés problémákkal, képességzavarokkal, tanulási problémákkal küzdőknek.

-Idegennyelvű klubok, táborok, programok szervezését.

. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidős tevékenységek, sporttal, mozgással kapcsolatos hasznos időtöltés népszerűsítésére.

Tehetséggondozás, nevelés, oktatás, ennek érdekében táborok, készségfejlesztő szakkörök, ismeretterjesztő előadások, játszóházak külföldi tanulmányutak, szemináriumok, egyéb programok szervezése.

Egy komoly cél és lehetőség a nemzeti és nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása, ápolása, találkozók szervezése, önkéntesek küldése, fogadása művészeti tevékenységek pártolása, kulturális örökség megőrzése, népművészeti hagyományok ápolása, hagyományőrzés, ehhez kapcsolódó rendezvények szervezése, támogatása.

Nem elhanyagolható célkitűzésünk a környezetvédelmi tudatosság ébresztése, mint a fiatalok életének természetes velejárója, támogatása, táborokban, előadásokkal, kiadványokon keresztül.

Preventív programok lebonyolítása, a mentális illetve szenvedély betegségek kezelése segítségnyújtás, mentálhigiénés-, táplálkozási-, egészségügyi tanácsadás, betegségmegelőzési, szociális tevékenység a rászorulók számára.

Az értékek közvetítése közös célunk kell, hogy legyen, és igazi eredményeket is csak összefogással érhetünk el.

Tagjaink

BEMUTATKOZIK A PADLÁS..

  Alapítónk és egyben kuratóriumi tagunk Tími . A Padlásban övé a LÉTRA szerepe. Bármikor, bármiben számíthatsz rá, nagylelkűsége, segítőkészsége határtalan. Ő a technikai felelősünk, egészség- és környezetvédő gyógymasszőrünk. Tevékenységei, közé tartozik, többek között a környezettudatos, egészségtudatos életforma kialakítását, közvetítését, megőrzését segítő programok szervezése, lebonyolítása,

Tíz év külföldi tartózkodás után találta meg a hazavezető utat és lett kuratóriumi tagunk Márti . Ő segít eligazodni a nagyvilág dolgaiban angol nyelvterületen, és az Alapítvány képviseletében kinyitja a használható nyelvtudás ajtaját mindenki számára. Ezen kívül, szívesen vállal minden értékközvetítő tevékenységben tevékeny szerepet, zárt ajtó nem létezik a számára. Ezért az övé az AJTÓ szerepe a szervezetünkben.

Elnökünk Szekeres Emese pénzügyi szakemberként magára vállalta csapatunk koordinálását. Megfontolt, mindenre kiterjedő figyelemmel, szakértőként tartja kézben az alapítvány jogszerű működését. Erős, stabilitást biztosító szerepe miatt ő a mi GERENDÁNK. Ő kapcsolatépítő programjaink felelős koordinátora.

Kavalecz Emese a PADLÁS megálmodója és egyben alapítványunk képviselője. Ő az, aki a padlás ablakából figyeli, hol van ránk szükség, melyik értékkel teli ládánkat poroljuk le és közvetítsük a megfelelő helyre. Ezért ő a Padlásunk ABLAK a. Fejlesztőpedagógusként irányítja a szabadidős programjainkat és koordinálja az Alapítványon belüli munkát.